Home - Patiënten - Kosten en facturatie

Kosten en facturatie

Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. Dat is ook zo voor ingrepen en behandelingen waarvoor het ziekenfonds geen terugbetaling voorziet (bv. zuiver esthetische ingrepen). In deze gevallen heeft het ziekenhuis het recht een voorschot te vragen dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep of behandeling. Bij het betalen van een voorschot, ontvangt u een bewijs. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.

Bel ons 014/71 20 00

Vragen over uw factuur?

Elke werkdag van 8.30u tot 12u staan we klaar om uw vragen te beantwoorden.

Details over de ziekenhuisfactuur kan u hier vinden.

Facturatie en tarificatie
Tel.: 014/71 21 11
Fax: 014/71 20 15
E-mail: administratie@azmol.be

Diensthoofd facturatie en tarificatie
Ingrid Dewinter
Tel.: 014/71 20 48
Fax: 014/71 20 15
E-mail: ingrid.dewinter@azmol.be

Wat betaalt u?

Verblijfskost

Het ziekenfonds vereffent het grootste deel van uw verblijfskost rechtstreeks met het ziekenhuis.
Het persoonlijk aandeel – het deel dat u zelf dient te betalen – is wettelijk vastgelegd.
Bepaalde patiënten (zoals kinderen, werklozen, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) die genieten van een voorkeurregeling betalen een lager persoonlijk aandeel.

Bepaalde medische handelingen waarvoor geen hospitalisatie met overnachting nodig is, worden aangerekend als consultatie (met een ambulante factuur) terwijl andere via een dagziekenhuisfactuur worden verrekend. Of de medische handeling met een ambulante of een dagziekenhuisfactuur wordt aangerekend, wordt bepaald door de Riziv-nomenclatuur voor de bewuste handeling. Riziv heeft een limitatieve lijst van prestaties opgesteld die als dagziekenhuisfactuur mogen aangerekend worden. Het kan gebeuren dat u als patiënt bij opname wordt ingeschreven voor het dagziekenhuis, en toch een ambulante factuur ontvangt: dit komt dan doordat er uiteindelijk geen medische prestatie werd geleverd die op de limitatieve Riziv-lijst voorkwam.

Tijdens uw verblijf hoeft u aan niemand iets te betalen.

Supplement voor de kamer

Voor een verblijf op een gemeenschappelijke kamer en een tweepersoonskamer rekenen wij geen supplement aan.

Voor een privékamer betaalt u een kamersupplement van € 85/ dag (€ 95 voor een luxekamer op het moederhuis).

Indien u op een éénpersoonskamer verblijft, zullen de artsen een supplement van maximum 135 % op het basishonorarium aanrekenen. Dit geldt zowel voor de medische activiteiten als voor de toezichtshonoraria. Een groot deel van dit bedrag is bestemd voor de werking van het ziekenhuis. De ereloonsupplementen gelden niet als u in een éénpersoonskamer verblijft om medische redenen of
als u op de afdeling intensieve zorgen verblijft. In het moederhuis zijn er andere tarieven van toepassing. Meer info hierover aan het onthaal bij het ondertekenen van het kamer-keuzeformulier.

Het supplement voor een éénpersoonskamer heeft een invloed op een groter comfort en privacy en niet op de kwaliteit van de behandeling en verzorging.

Rooming-in is niet standaard voorzien. Specifieke situaties kunnen besproken worden met de verpleegkundigen van de afdeling.
Neonatologie: rooming-in moeder op moederhuis: € 80 (voor overnachting en maaltijden).
Kinderafdeling: aparte aanrekening voor overnachting en maaltijden.
Zetel, bed, plooibed en douche zijn ter beschikking.

Farmaceutische kost

U betaalt een forfaitaire bijdrage voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Deze bijdrage is bepaald door het RIZIV. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen betaalt u volledig.

Bij terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen bedraagt uw bijdrage 10% van de kostprijs en eventueel remgeld.

Voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal is dat maximum 90% van de tarieven en een afleveringsmarge van 10%. Niet-terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen betaalt u volledig zelf.

Diverse kosten

Supplementen regeling dienst radiologie

De hoge inflatie heeft geleid tot sterk gestegen kosten voor de dienst medische beeldvorming (zware apparatuur, verbruiksmaterialen, hoge energiekosten, hogere personeelskosten, …).

Deze inflatie in combinatie met steeds beperktere financiering van de ziekenhuizen door de overheid, heeft – net zoals in de meeste Vlaamse ziekenhuizen – geleid tot de invoering van supplementen op radiologische onderzoeken.

De supplementen maken het mogelijk om te blijven investeren in het ziekenhuis om zo hoogkwalitatieve geneeskunde te kunnen blijven aanbieden.

Dit betekent dat er naast het remgeld ook een extra supplement aangerekend kan worden aan de patiënt, afhankelijk van het type onderzoek en het tijdstip van het onderzoek. Dit supplement geldt enkel voor ambulante onderzoeken en is niet van toepassing op patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Volgende supplementen zijn van toepassing:

RX en echografie onderzoeken: variërend tussen de €2 en €12, afhankelijk van het type onderzoek en het aantal onderzoeken.

MR onderzoeken: €45

  • enkel van toepassing bij onderzoeken gepland buiten de kantooruren (ma – vrij, na 18u evenals op zaterdag en zondag)
  • dit supplement wordt niet aangerekend bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of bij gehospitaliseerde patiënten
  • indien de patiënt zich akkoord verklaart dat het onderzoek doorgaat buiten de kantooruren, zullen we de patiënt vragen om een schriftelijke bevestiging te ondertekenen voorafgaand aan het onderzoek.

N.B.: In alle ZNK ziekenhuizen is na onderling overleg besloten om supplementen op de dienst radiologie in te voeren, zij het met lichte variatie in gebruik. Met deze supplementen blijven we overigens onder het landelijke gemiddelde.

De betaling

De bedragen die op uw factuur vermeld staan, zijn niet allemaal voor uw eigen rekening.
• De bedragen in de kolom ‘Ten laste ziekenfonds’ worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald.
• De bedragen in de kolom ‘Ten laste patiënt’ zijn de zogenaamde remgelden die u zelf moet betalen.
Welk bedrag u moet betalen, is afhankelijk van uw verzekeringsstatuut bij het ziekenfonds. Bepaalde groepen (zoals wezen of mensen met een leefloon) betalen minder.
• De bedragen in de laatste kolom zijn de supplementen die door de patiënt betaald moet worden.

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, dan kan het zijn dat de kosten ten laste van de patiënt en de supplementen door de verzekering gedekt zijn. U informeert best voor een ingreep of ziekenhuisopname wat uw verzekeringsinstelling terugbetaalt en wat niet.

U moet geen voorschot betalen voor uw opname in het ziekenhuis, uitgezonderd in enkele specifieke situaties waarvan de patiënt persoonlijk op de hoogte gebracht wordt. U hoeft dus niet langs de financiële dienst te gaan voordat u naar huis gaat. Alle kosten worden verrekend via de ziekenhuisfactuur die u enkele weken na uw ontslag zal krijgen.

U moet uw factuur betalen binnen de 14 dagen na verzending van de factuur.

Als u nog extra informatie wil over de inhoud van uw factuur, dan kan u hiervoor terecht op de dienst administratie. Deze is telefonisch bereikbaar op het nummer 014 71 21 11 (tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.00). U kan uw vraag ook richten aan administratie@azmol.be.

Heeft u vragen over het betalen van uw factuur? Of wilt u weten wat de betalingsmogelijkheden zijn? Met deze vragen kan u terecht bij de inningsdienst via mail naar administratie@azmol.be.

Facturatietermijn

U ontvangt uw factuur (verpleegnota) twee maanden na uw verblijf in het ziekenhuis.
Voor verdere inlichtingen omtrent de kosten van uw opname kan u elke werkdag tussen 8.30u en 12u terecht op de dienst facturatie (telefoonnummer: 014/71 21 11).

Algemene voorwaarden vanaf 1 september 2023

Alle facturen zijn betaalbaar te Mol, binnen de 14 dagen na verzenddatum. Bij niet betaling zal een eerste herinnering opgestuurd worden. Vanaf de tweede herinnering zullen kosten en intresten aangerekend worden. De intresten bedragen de maximaal wettelijke referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8%. Het schadebeding bedraagt

Hoofdsom                  Forfaitaire schadevergoeding

<150 euro                   20euro

150.01 – 500 euro    30 euro +10% op het deel boven de 150 euro

> 500.01 euro            65 euro + 5% op het deel boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro

Aan patiënten die niet vallen onder de Belgische wetgeving van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt de volledige factuur opgemaakt aan geldende tarieven inzake erelonen, farmaceutische kosten, forfaits, ligdagprijs, … bepaald volgens het budget van de financiële middelen of volgens afspraak met geneesheer en ziekenhuisadministratie. In de mate dat bedragen niet worden aanvaard door een arbeidsongevallenverzekering, mutualiteit, noch enige andere verzekering zullen ze integraal ten laste vallen van de patient.

Alle betwistingen, van welke aard zij ook mogen zijn, zullen alleen ressorteren onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

Tarieven per zorgverstrekker