Home - Info over uw ziekenhuisfactuur

Info over uw ziekenhuisfactuur

Bel ons 014/71 20 00

Algemeen

Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur.
Onze ervaring leert ons dat dit geen eenvoudig document is en dat bijkomende uitleg opportuun is.
Belangrijk om weten is dat al onze facturen opgesteld worden volgens de huidige RIZIV-reglementering.
Onze tarieven zijn gebaseerd op de bijhorende overeenkomsten.

NomenSoft – RIZIV (fgov.be)

Hoe ziet de factuur voor een opname eruit?

Hier vindt u een voorbeeldfactuur.

Enkele maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u onze ziekenhuisfactuur. Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht hetzelfde formulier te gebruiken.
De factuur bestaat uit vier delen.

DEEL 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

  • Identificatiegegevens van het ziekenhuis, zoals naam en RIZIV-nummer.
  • Uw identificatiegegevens, zoals uw naam, periode van uw verblijf, uw inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds en uw patiëntnummer.

DEEL 2: SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

Dit document bevat per rubriek het totaal van de kosten die u zelf dient te betalen. De verschillende rubrieken worden toegelicht in deel 3.
Onderaan de samenvatting vindt u het totaalbedrag dat wordt aangerekend aan uw ziekenfonds en het totaalbedrag dat u zelf dient te betalen.

DEEL 3: DETAIL PATIENTENFACTUUR

Het detail van de patiënten factuur is onderverdeeld in 8 rubrieken. U vindt voor iedere rubriek telkens volgende bedragen terug:

  • Ten laste van het ziekenfonds (kolom 1): deze kosten worden rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.
  • Ten laste van de patiënt (kolom 2): voor bepaalde verstrekkingen komt het ziekenfonds niet of niet volledig tussen en betaalt u respectievelijk een ‘ander bedrag’ (AB) of een ‘persoonlijk aandeel’ (PA) (remgeld). Deze kosten worden vermeld in de kolom “ten laste van de patiënt”.
  • Supplement (kolom 3): in deze kolom vindt u de bedragen die een gevolg zijn van de keuze voor een één-persoonskamer. Deze kosten dient u zelf te betalen.

1. VERBLIJFSKOSTEN
Dit zijn de kosten van uw verblijf. Deze kosten bestaan uit:
• Persoonlijk aandeel in de verblijfskosten in het ziekenhuis: het persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald, ongeacht uw kamerkeuze.
→ Deze kosten betaalt u zelf.
• Kamersupplementen
• Éénpersoonskamer: tussen 85 euro en 95 euro per dag
• Meerpersoonskamer: geen kamersupplementen
→ Deze kosten betaalt u zelf.

2. FORFAITAIR AANGEREKENDE KOSTEN
Dit zijn forfaitaire honoraria per opname en per dag voor klinische biologie, medische beeldvorming, medische wachtdienst, technische verstrekkingen en geneesmiddelen. Deze forfaits worden aangerekend aan elke patiënt, ook als u hiervan geen gebruik hebt gemaakt.

3. APOTHEEK
Afhankelijk van wat u gebruikt tijdens uw verblijf, vindt u volgende zaken op uw factuur.

Geneesmiddelen:
• Vergoedbare geneesmiddelen.
• Volledig ten laste van het ziekenfonds: dit zijn de geneesmiddelen die het ziekenfonds volledig terugbetaalt.
• Deels ten laste van de patiënt: dit zijn geneesmiddelen waarvan het ziekenfonds een gedeelte terugbetaalt.
• Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt: dit zijn de geneesmiddelen die het ziekenfonds niet terugbetaalt (geneesmiddelen categorie D en eventueel buitenlandse geneesmiddelen).

Parafarmaceutische producten
Dit zijn producten uit de ziekenhuisapotheek die geen farmaceutische specialiteiten zijn, bijvoorbeeld zalf om de huid te hydrateren. Ook paramedische producten zoals anti-emboliekousen of een loopvoet voor gips vindt u hier terug.

Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen
Dit is de kostprijs voor bijvoorbeeld intra-oculaire lenzen, heup- of knieprotheses, netjes in kunststof, platen en schroeven. De meeste implantaten en prothesen worden slechts deels betaald door het ziekenfonds. Het verschil moet u zelf betalen. Ook kunt u hier een bedrag ‘afleveringsmarge’ terugvinden. Dit bedrag is 10% van de kostprijs met een maximum van 148,74 euro. Deze kosten betaalt u zelf.

4. HONORARIA VAN ZORGVERLENERS
Hier staan alle verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen vermeld.
• Vergoedbare honoraria.
• Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds: honoraria waarvoor u als patiënt niets betaalt.
• Honoraria deels ten laste van het ziekenfonds: honoraria waarvoor u remgeld en/of supplementen betaalt.
• Honoraria volledig ten laste van de patiënt: honoraria voor alle niet terugbetaalbare diagnostische en therapeutische verstrekkingen die u volledig zelf dient te betalen.

5. ANDERE LEVERINGEN
Hier vindt u onder andere de kosten voor bloed, bloedplasma en gipsverbanden.

6. ZIEKENVERVOER
Indien u tijdens uw verblijf gebruik heeft gemaakt van ziekenvervoer, vindt u in deze rubriek de hieraan verbonden kosten terug.

7. DIVERSE KOSTEN
Hier staan kosten waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt. Het zijn kosten zoals telefoon, drank en toiletartikelen waar u tijdens uw verblijf gebruik van gemaakt heeft.

8. BTW
In deze rubriek worden de verstrekkingen vermeld waarop de BTW-regelgeving van toepassing is:
• Esthetische ingrepen
• Niet-therapeutische raadplegingen en ingrepen

DEEL 4: TOTALEN

Hier vindt u:
Het totale factuurbedrag opgesplitst in het gedeelte ten laste van het ziekenfonds, het gedeelte ten laste van de patiënt en het gedeelte van de aangerekende supplementen ten gevolge van de keuze voor een één-persoonskamer.

Het totaalbedrag dat u zelf moet betalen (som van bedrag ten laste van de patiënt en supplementen).

Reeds betaald voorschot: enkel van toepassing indien u op voorhand een voorschot heeft betaald.

Aangerekend aan een derde: hier vindt u de bedragen die rechtstreeks aan het ziekenhuis worden betaald door bijvoorbeeld uw private hospitalisatieverzekering, fonds voor arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten… .

Het totaalbedrag dat u moet betalen.

Hoe ziet de factuur voor een dagopname eruit?

De factuur voor een dagopname is dezelfde als deze voor een opname. Bovenstaande informatie is dus ook van toepassing op deze factuur. Voor ingrepen die vallen onder dagopname, maken we een onderscheid tussen:

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS
Het verblijf wordt aangerekend zoals bij een gewone opname: een bedrag per opname en een bedrag per verpleegdag ten laste van het ziekenfonds. U betaalt geen persoonlijk aandeel.
→ Ook hier heeft uw kamerkeuze gevolgen voor de kostprijs van uw verblijf.

DAGHOSPITALISATIE
Er wordt een vast bedrag (forfait) aangerekend. U betaalt geen persoonlijk aandeel. Het aangerekende forfait is afhankelijk van de ingreep. Het gipsforfait valt ook onder deze rubriek.
→ Ook hier heeft uw kamerkeuze gevolgen voor de kostprijs van uw verblijf.

Ereloon- of kamersupplement

ERELOONSUPPLEMENTEN
Ereloonsupplementen moet u volledig zelf betalen tenzij u over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Bij twijfel informeert u best bij uw verzekering. Ereloonsupplementen kunnen variëren van 0 tot 150%.

Vraag aan uw behandelende arts uitleg over de ereloonsupplementen die hij zal aanrekenen. Vraag ook of hij gebruik zal maken van materiaal dat u geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Voor uw verblijf in het ziekenhuis kunt u kiezen tussen drie kamertypes. Afhankelijk van uw kamerkeuze kan al dan niet een ereloonsupplement aangerekend worden:
• Een eenpersoonskamer:
→ De arts mag een ereloonsupplement van 150% aanrekenen.
• Een tweepersoonskamer:
→ De arts mag geen ereloonsupplement aanrekenen.
• Een gemeenschappelijke kamer (4 personen):
→ De arts mag geen ereloonsupplement aanrekenen.
Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn.

KAMERSUPPLEMENTEN
De kamerkeuze heeft ook gevolgen voor de kostprijs van uw verblijf. De kwaliteit van de verzorging is dezelfde, voor welke kamer u ook kiest.
• Een één-persoonskamer:
→ Kamersupplement tussen 85 en 95 euro per dag
• Een meer persoonskamer:
→ Geen kamersupplement

Bij opname vraagt een medewerker naar uw kamerkeuze. Uw keuze wordt aangeduid op het opnameformulier. Dit formulier moet u ondertekenen. Daardoor gaat u akkoord om de eventuele supplementen verbonden aan uw kamerkeuze te betalen.

Betaalt het ziekenfonds een deel van de kosten?

Als u in orde bent met uw ziekenfonds, worden de kosten van uw ziekenhuisopname gedeeltelijk door het ziekenfonds en gedeeltelijk door uzelf betaald. De rekening wordt naar beiden gestuurd. U betaalt enkel het remgeld en de bedragen die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Dit noemen we de ‘derdebetalersregeling’. Als u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of als u niet in orde bent met uw verzekerbaarheid, moet u alles zelf betalen.
Bij bepaalde ingrepen komt het ziekenfonds niet tussen in de kosten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw ziekenfonds.

Komt de verzekering tussen in de kosten?

Heeft u een hospitalisatieverzekering?
Informeer dan vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij welke kosten zij terugbetalen. U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan.
Let op!
Een arbeidsongevallenverzekering betaalt sommige kosten niet. Deze kosten moet u zelf betalen:
• Kamersupplementen
• Ereloonsupplementen
• Andere kosten: zoals telefoon

Voorschotten

Elk ziekenhuis heeft het recht om een voorschot te vragen. Het maximumbedrag is wettelijk vastgelegd.

U moet geen voorschot te betalen:
* als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds
* als u een Europese ziektekostenverzekering (EU) hebt en u een betalingsverbintenis van een verzekering kunt voorleggen.

U moet wel een voorschot betalen:
* als u geen ziekteverzekering hebt voor behandelingen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, zoals plastische heelkunde om louter esthetische redenen
* als u in het ziekenhuis nog openstaande facturen hebt, zal u bij uw aanmelding gevraagd worden om die te betalen. Doet u dat niet, moet u toch een voorschot betalen.

Hoeveel bedraagt het voorschot?
Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van de aard van de ingreep, de verblijfsduur en de kamerkeuze. De betaalde bedragen worden afgetrokken van uw eindfactuur.

Hieronder vindt u de wettelijke maximumbedragen per verblijfsperiode van zeven dagen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               Met verhoogde tegemoetkoming         Kinderen als persoon ten laste    Andere patiënten

Gemeenschappelijke kamer                       50 euro                                                          75 euro                                    150 euro

Een-persoonskamer                                     365 euro                                                        390 euro                                 465 euro

Voorschotten worden geïnd door de dienst administratie.
Ze dienen voor de aanvang van de opname of het consult betaald te worden, bij voorkeur via Bancontact.