Home - Privacy Policy - Privacyverklaring voor sollicitanten

Privacyverklaring voor sollicitanten

Bel ons 014/71 20 00

Privacyverklaring sollicitanten

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject in ons ziekenhuis. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

 

  1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Heilig Hart Ziekenhuis Mol VZW, gevestigd te 2400 Mol, Gasthuisstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0409.925.265

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 Identificatiegegevens

 Contactgegevens

 Familiale gegevens

 Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken

 Opleidings- en beroepsgegevens (zoals diploma’s, certificaten, gevolgde opleidingen, beroepservaring, …)

 Gerechtelijke gegevens (indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

 __________________________ (aanvullen indien nodig)

  1. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Uw gegevens worden geregistreerd bij de indiening van uw sollicitatie, indien dit tot een selectieprocedure leidt wordt er een profiel gemaakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de selectieprocedure welke kan uitmonden in een aanwerving te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegeven worden door ons verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om een weloverwogen en gefundeerde beslissing te kunnen nemen in verband met de al dan niet aanwerving.

Bovendien geldt uw reactie op onze vacature en/of uw spontane sollicitatie als een actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

Indien u dat wenst kunnen uw gegevens opgenomen worden in een wervingsreserve, u dient daarvoor een uitdrukkelijke toestemming te geven door de checkbox aan te vinken op het sollicitatieformulier.

De gegeven toestemming(en) kan (kunnen) ten allen tijde ingetrokken, zo een intrekking heeft enkel werking voor de toekomst en heeft dus geen invloed op eerdere verwerkingen).

  1. Geautomatiseerde Individuele Besluitvorming (profiling)

Dit zijn beslissingen over individuen die uitsluiten worden genomen gebaseerd op een geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn die aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokken personen. Dit zijn in andere woorden besluiten die zonder menselijke tussenkomst worden genomen.

Bij het nemen van een beslissing omtrent de al dan niet aanwerving zal er steeds de tussenkomst van een natuurlijk persoon zijn, u zal dus niet onderworpen worden aan Geautomatiseerde Individuele Besluitvorming.

  1. Bewaartermijn

Uw gegevens die wij hebben verzameld in het kader van dit sollicitatietraject worden bewaard tot één maand na het einde van het  sollicitatietraject.

Indien u de toestemming hebt gegevens uw gegevens op te nemen in onze werfreserve zullen ze tot twee jaar na het einde van het sollicitatietraject bewaard worden.

  1. Ontvangers en doorgifte

De medewerkers betrokken bij de selectieprocedure, inbegrepen de beoogde leidinggevende(n) hebben op basis van een strikte “need to know” toegang tot het geheel of een deel van de door u overgemaakte persoonsgegevens. Deze zijn allen gebonden door contractuele confidentialiteitsverplichtingen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Enkel in geval van wettelijke verplichting of bindend beval van de overheid zullen uw gegevens doorgegeven worden.

Uw gegevens worden in het kader van dit sollicitatietraject verwerkt in een softwaretoepassing, wij hebben met de leverancier van deze softwaretoepassing conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Uw gegevens worden niet verwerkt in landen geleden buiten de EER, noch doorgegeven aan internationale organisaties.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

  1. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

  • Informatie aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens voor het ziekenhuis.

 

(2) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(3) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(4) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

(5) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(6) recht om uw toestemming in te trekken

(7) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(8) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

  1. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO), via het e-mailadres: dpo@azmol.be.

  1. Bevestiging

Wanneer u uw sollicitatie indient zal u gevraagd worden te bevestigen dat u deze privacy verklaring voor sollicitanten hebt gelezen en begrepen.