Home - Privacy Policy - Gegevensbeschermingsbeleid patiënten

Gegevensbeschermingsbeleid patiënten

Bel ons 014/71 20 00

1. Doelstelling

In het Heilig Hartziekenhuis hechten wij veel belang aan het recht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op gegevensbescherming van onze patiënten. Wij doen dan ook alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Gegevensbeschermingsbeleid proberen wij in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wanneer is dit gegevensbeschermingsbeleid van toepassing?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van patiënten binnen het Heilig Hartziekenhuis, samengesteld of uitgevoerd door haar werknemers en/of zelfstandigen, al dan niet beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Voor de verwerking van persoonsgegevens door het Heilig Hartziekenhuis van bezoekers van ons ziekenhuis en onze website, verwijzen wij naar het Gegevensbeschermingsbeleid externe betrokkenen. Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze bewakingscamera’s, verwijzen wij naar ons Beleid Camerabewaking.

3. Over het Heilig Hartziekenhuis

Heilig Hartziekenhuis Mol is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 1, 2400 Mol en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0409.925.265 (“Heilig Hartziekenhuis”, “het ziekenhuis”, “wij” of “ons”).

Het Heilig Hartziekenhuis is een instelling voor gezondheidszorg die medische onderzoeken en behandelingen verstrekt aan patiënten. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot deze persoonsgegevens.

4. De aard van de verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verwerken, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in punt 5 van dit Gegevensbeschermingsbeleid. Wanneer het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van deze doeleinden, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Binnen het Heilig Hartziekenhuis worden de volgende persoonsgegevens van patiënten verwerkt:

Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, e-mailadres (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger)
Nationaal identificatienummer, waaronder het rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)
Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid), surfgedrag

Persoonlijke kenmerken Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit
Sociale kenmerken Gegevens over bewindvoerder, vertrouwenspersonen, familieleden (indien noodzakelijk)
Woonsituatie en familiale situatie
Gegevens over spreektaal
Financiële bijzonderheden Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, debiteurgegevens
Mutualiteit en hospitalisatieverzekering Gegevens over mutualiteit en eventuele hospitalisatieverzekering
Gegevens betreffende de gezondheid Gegevens over uw gezondheid, zoals diagnose, prognose, anamnese en behandeling
Genetische gegevens Genetische gegevens
Biometrische gegevens Biometrische gegevens
Gegevens met betrekking tot de zorg Gegevens met betrekking tot de zorg, verstrekte gezondheidsdiensten en verblijfgegevens
Gegevens over uw gezins- en familieleden (indien noodzakelijk voor de zorgverlening)
Geluids- of beeldopnamen (indien noodzakelijk voor de zorgverlening)
Gegevens over beroepsactiviteiten, opleiding en vorming (indien noodzakelijk voor de zorgverlening)
Andere Andere gegevens die u zelf meedeelt

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtmatigheidsgronden baseren wij ons?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Binnen de grenzen van het wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten één of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

 • Patiëntenzorg: het geheel van activiteiten om een kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden aan personen, zijnde zowel medische als paramedische zorg en nazorg in de brede zin van het woord. Hiervoor is het Heilig Hartziekenhuis verplicht om patiëntendossiers aan te leggen op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons en/of één van de zorgverleners bestaat.
 • Patiëntenadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.
 • Patiëntenregistratie: het Heilig Hartziekenhuis registreert medische gegevens en verblijfgegevens van patiënten voor beheersdoeleinden en voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden, zoals kwaliteitsbeheer.
 • Sociale dienstverlening: de sociale dienst van het Heilig Hartziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum,…). Wij bieden tevens informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bijvoorbeeld hulp bij aanvragen van thuiszorgdiensten, uitkeringen,…). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning.
 • Geneesmiddelenbeheer: voor het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen worden persoonsgegevens van de patiënten verwerkt.
 • Klachtenregistratie: elke patiënt van het Heilig Hartziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal de klacht, samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens (waaronder persoonsgegevens), bijhouden in een klachtendossier voor een adequate opvolging en behandeling van de klacht. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.
 • Wetenschappelijk onderzoek: het Heilig Hartziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om globale verschijnselen te omschrijven en de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren.
 • Gebruik van ons wifi-netwerk: bij een consultatie of opname in het Heilig Hartziekenhuis kan u als patiënt gratis gebruik maken van het wifi-netwerk van het ziekenhuis. Er worden gegevens verzameld om eventueel misbruik van het wifi-netwerk te voorkomen.

De verwerking van persoonsgegevens, en desgevallend de gezondheidsgegevens, van patiënten is op grond van de artikelen 6 en 9 AVG onder meer mogelijk in het kader van:

 • De uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de patiënt (art. 6.1, a) en 9.2, a));
 • De uitvoering van de behandelrelatie tussen de patiënt en het Heilig Hartziekenhuis of de deelname aan een klinische studie (art. 6.1, b));
 • De wettelijke verplichtingen die op het Heilig Hartziekenhuis rusten, bijvoorbeeld:

o De Wet Ziekteverzekering (gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzekering en uitkeringen);
o De verstrekking van gezondheidszorgdiensten, zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten (wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt);
o De Ziekenhuiswet (gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen);
o De Kwaliteitswet (wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg).

 • De bescherming van de vitale belangen van u als patiënt of een derde persoon (art. 6.1, d) en 9.2, c) met bijkomende voorwaarde dat de patiënt fysiek of juridisch niet in staat is om zijn/haar/x toestemming te geven);
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name onze rechten van verdediging, het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis en het beheer van het ziekenhuis (art. 6.1, f));
 • De openbaarmaking van persoonsgegevens door de patiënt zelf (art. 9.2, e));
 • De instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 9.2, f));
 • Wettelijke bepalingen die wijzen op een noodzakelijkheid om redenen van zwaarwegend algemeen belang (art. 9.2, g));
 • Wettelijke bepalingen die wijzen op een noodzakelijkheid om redenen van algemeen belang op gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (art. 9.2, i));
 • Wetenschappelijk onderzoek (art. 9.2, j)).

6. Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens als patiënt worden in bepaalde gevallen doorgeven aan volgende partijen:

 • De leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners waarop het Heilig Hartziekenhuis beroep doet en die in opdracht van en onder toezicht door ons als ‘verwerkers’ voor ons optreden (bijvoorbeeld IT-dienstverleners).
 • Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders en boekhouders.
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht, indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Sociale zekerheidsinstanties, de mutualiteit en verzekeringsinstellingen van de patiënten, indien hiertoe en wettelijke verplichting bestaat of met toestemming van de patiënt.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het Heilig Hartziekenhuis of een beroepsbeoefenaar aangesteld door het ziekenhuis, indien deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht of de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Wij werken samen met dienstverleners die namens ons bepaalde gegevens verwerken. Dit geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder hebben wij met onze dienstverleners – voor zover wettelijk vereist – overeenkomsten gesloten inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst, die voldoen aan de vereisten van artikel 28 van de AVG en geven wij instructies aan de dienstverleners over hoe zij met de gegevens moeten omgaan. Door zorgvuldige selectie en regelmatige controle zorgen wij ervoor dat onze dienstverleners alle organisatorische en technische maatregelen nemen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Deze doorgifte gebeurt op basis van overeenkomstige adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of er worden passende garanties in de zin van artikel 46 van de AVG geboden voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten (standaardcontractbepalingen van de EU of bindende bedrijfsvoorschriften). Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende garanties.

6.1. Delen van medische gegevens in het elektronisch patiëntendossier

Het Heilig Hartziekenhuis neemt uw medische gegevens op in het elektronisch patiëntendossier (“KWS”). Dit dossier kan geraadpleegd worden door de medewerkers van het ziekenhuis en andere KWS-ziekenhuizen, voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht van de medewerker.

De medische gegevens die we van en over u hebben, vallen onder het beroepsgeheim. Wij delen ze dan ook enkel met anderen buiten het ziekenhuis indien:

 • Dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …) of
 • Wij daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bijvoorbeeld met de overheid, de mutualiteit) of
 • U daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bijvoorbeeld mededeling aan een familielid dat geen wettelijke vertegenwoordiger van u is, aan een vriend(in), …).
 • Indien u hebt toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen extern behandelende zorgverleners uw patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Meer weten over het delen van gezondheidsgegevens? Ga naar www.patientenconsent.be.

6.2. Gedeelde patiëntenadministratie

Wij maken samen met het AZ SD Geel gebruik van eenzelfde patiëntenadministratie-tool. Bijgevolg zijn uw persoonsgegevens met betrekking tot administratie zichtbaar voor de betreffende medewerkers van het Ziekenhuis Geel. Dit is ook het geval voor de afdeling radiologie van de polikliniek MediMol. Indien u patiënt bent op deze afdeling, zijn uw persoonsgegevens tevens zichtbaar voor het Heilig Hartziekenhuis.

6.3. Delen van persoonsgegevens in het kader van sociale dienstverlening

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners om deze dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens met uw toestemming gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s), bijvoorbeeld huisarts, thuisverpleegkundige, woon-zorgcentrum, revalidatiecentrum,…;
 • Mantelzorgers;
 • Overheidsdiensten zoals het OCMW of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor bijvoorbeeld uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst,…;
 • De mutualiteit;
 • Diensten voor levenseinde.

6.4. Delen van persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek of klinische studie waaraan een patiënt meedoet, kunnen de persoonsgegevens van patiënten gedeeld worden met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team.
 • De opdrachtgever van de studie (bijvoorbeeld een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel gepseudonimiseerde gegevens, wat wil zeggen dat de opdrachtgever uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet kent: uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier.
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door bijvoorbeeld het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau of door overheidsinstanties.

7. Hoe lang bewaart het Heilig Hartziekenhuis uw persoonsgegevens als patiënt?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Het Heilig Hartziekenhuis houdt verder rekening met de volgende wettelijke voorschriften voor het bepalen van de bewaartermijn op persoonsgegevens van patiënten:

 • Persoonsgegevens opgenomen in elektronische patiëntendossiers moeten minstens 30 jaar vanaf het laatste contact met de patiënt bewaard worden;
 • Persoonsgegevens opgenomen in verpleegkundige dossiers moeten minstens 20 jaar vanaf het laatste contact met de patiënt bewaard worden;
 • Persoonsgegevens opgenomen in dossiers voor de uitvoering van klinische proeven met een geneesmiddel moeten minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie worden bewaard;
 • Persoonsgegevens opgenomen in facturen moeten minstens 7 jaar worden bewaard.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

8. Hoe beschermen wij de persoonsgegevens van patiënten?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

9.1. Overzicht van de rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Elke patiënt wiens persoonsgegevens worden verwerkt door het Heilig Hartziekenhuis heeft binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage en een kopie: U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens, om informatie te krijgen over hoe en waarom we ze verwerken, en om een gratis kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie uw persoonsgegevens werden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Bij wetenschappelijk onderzoek geldt dat, wanneer een dergelijk verzoek tot aanpassing het onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, de Belgische wetgever voorziet dat we geen gevolg moeten geven aan dit verzoek.

 • Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om aan ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan in de volgende gevallen:
  o Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  o Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u hebt uw toestemming ingetrokken;
  o U heeft een succesvol bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  o Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  o Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij beoordelen elke vraag individueel. De AVG voorziet enkele redenen om een verzoek tot gegevenswissing te weigeren. Bij een succesvol verzoek tot gegevenswissing, zorgen wij dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of tijdelijk te stoppen. Dit kan in de volgende gevallen:
  o Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  o Indien wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze zouden verwerken en u ervoor kiest om het gebruik door ons te beperken in de plaats van uw persoonsgegevens te wissen;
  o Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering;
  o Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van ons antwoord op uw bezwaar.
 • Recht op overdraagbaarheid: Wanneer u ervoor kiest om voor een bepaalde dienst beroep te doen op een andere partij, kan u ons vragen dat wij uw relevante persoonsgegevens aan u overdragen zodat u deze gegevens kan geven aan deze andere dienstverlener. De relevante persoonsgegevens worden dan overgedragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Dit recht is van toepassing indien de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang of het algemeen belang. Wij zullen bij dergelijk bezwaar de door u ingeroepen redenen met betrekking tot uw specifieke situatie afwegen tegen onze belangen. Indien uw belangen zwaarder doorwegen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: Indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens op grond van uw gegeven toestemming niet meer verwerken, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat wij bepaalde diensten niet meer kunnen aanbieden.

Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de Wet Patiëntenrechten. Daarom zal het Heilig Hartziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage, niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

9.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten als betrokkene van een verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kan u ons een verzoek sturen via e-mail op dpo@azmol.be of per post op het volgend adres:

Heilig Hartziekenhuis Mol, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Gasthuisstraat 1
2400 Mol

Wij vragen u om in uw verzoek uw contactgegevens (e-mailadres en eventueel correspondentieadres of telefoonnummer) te vermelden zodat wij uw verzoek kunnen beantwoorden.

Het is mogelijk dat wij u om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren. Het overmaken van persoonsgegevens aan een verkeerde persoon kan namelijk aanleiding geven tot een gegevenslek in hoofde van het Heilig Hartziekenhuis.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) zal na een controle over de ontvankelijkheid van uw verzoek binnen één maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk antwoord geven over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Bij complexe verzoeken of in geval van een groot aantal verzoeken van dezelfde betrokkene, kan de DPO beslissen om de antwoordtermijn te verlengen met maximaal twee maanden. U wordt in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek in kennis gebracht van dergelijke beslissing tot verlenging.

Indien het Heilig Hartziekenhuis weigert om gevolg te geven aan uw verzoek, zal de DPO deze beslissing uiterlijk binnen één maand na ontvangst aan u meedelen. Bij weigering om gevolg te geven aan uw verzoek, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep in te stellen bij de rechter.

Het Heilig Hartziekenhuis zal in principe geen kosten aanrekenen voor het beantwoorden van uw verzoek. Indien het ziekenhuis vaststelt dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, of dat u meerdere verzoeken indient op korte tijd, kunnen wij beslissen om te weigeren uw verzoek te beantwoorden of om administratieve kosten aan te rekenen voor het beantwoorden van uw verzoek.

Vindt u dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste manier respecteert? U heeft steeds het recht om hierover een klacht in te dienen bij een Europese toezichthoudende autoriteit, onafhankelijk van het gevolg dat het ziekenhuis aan uw verzoek geeft. In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”). U kan de GBA bereiken op het volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

10. Wijzigingen van dit Gegevensbeschermingsbeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste bijgewerkte versie” onderaan het document. De meest recente versie van dit Gegevensbeschermingsbeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

11. Vragen en contact

Het Heilig Hartziekenhuis heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over dit Gegevensbeschermingsbeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door het Heilig Hartziekenhuis, kan u steeds contact met opnemen met de DPO via dpo@azmol.be.