Home - Privacy Policy - Camerabeleid

Camerabeleid

Bel ons 014/71 20 00

Laatste bijgewerkte versie: 5 december 2022

1. Doelstelling

In het Heilig Hartziekenhuis hechten wij veel belang aan de veiligheid van onze patiënten, bezoekers, en medewerkers op onze campus. Wij hebben dan ook verschillende bewakingscamera’s geplaatst op onze campus die beelden kunnen opnemen.

Het gebruik van bewakingscamera’s is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (“de Camerawet”) en haar uitvoeringsbesluiten. Het opnemen van camerabeelden van herkenbare personen vormt een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) . Wij doen dan ook alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Camerawet, de AVG en de nationale uitvoeringswetgeving.

Dit Beleid Camerabewaking vormt een aanvulling op ons Gegevensbeschermingsbeleid Patiënten en Gegevensbeschermingsbeleid Externe Betrokkenen. In dit Beleid Camerabewaking proberen wij in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen aan de hand van onze bewakingscamera’s, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wanneer is dit Beleid Camerabewaking van toepassing?

Dit Beleid Camerabewaking is van toepassing op elke verwerking van beeldopnamen en persoonsgegevens door bewakingscamera’s die het Heilig Hartziekenhuis heeft geplaatst op haar campus. Het gaat onder meer over de verwerking van persoonsgegevens van patiënten, bezoekers van patiënten, contactpersonen van dienstverleners van het Heilig Hartziekenhuis, deelnemers aan opleidingen, studiedagen, congressen of evenementen in het ziekenhuis en de medewerkers van het ziekenhuis.

3. Over het Heilig Hartziekenhuis

Heilig Hartziekenhuis Mol is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 1, 2400 Mol en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0409.925.265 (“Heilig Hartziekenhuis”, “het ziekenhuis”, “wij” of “ons”).

Het Heilig Hartziekenhuis is een instelling voor gezondheidszorg die medische onderzoeken en behandelingen verstrekt aan patiënten. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins beeldopnamen en persoonsgegevens door onze bewakingscamera’s. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en camerabewaking, kwalificeren wij als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot deze beeldopnamen en persoonsgegevens.

4. De aard en doeleinde en doeleinde van de verwerkte persoonsgegevens door bewakingscamera’s

Binnen het Heilig Hartziekenhuis worden beeldopnamen, met name de beelden gecapteerd door onze bewakingscamera’s, verwerkt.

De verwerking van beeldopnamen door onze bewakingscamera’s heeft als doel om misdrijven tegen personen of goederen en overlast in het Heilig Hartziekenhuis te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De verwerking van persoonsgegevens door bewakingscamera’s van het Heilig Hartziekenhuis is op grond van de artikel 6 AVG mogelijk in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name de bescherming van de fysieke veiligheid van iedereen die zich op onze campus begeeft, en de bescherming van onze goederen (art. 6.1, f).

Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking is zichtbaar aanwezig bij het betreden van onze campus en maakt de betrokkenen er attent op dat er gefilmd wordt op de campus.

5. Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

De beeldopnamen door onze bewakingscamera’s worden in principe niet gedeeld met derden. Enkel bij een vermoeden van strafrechtelijke feiten of bij een mogelijk veiligheidsrisico kunnen de beeldopnamen overgemaakt aan de gerechtelijke overheden en de politiediensten. Dit kan zowel op eigen initiatief, als op vraag van de gerechtelijke overheden en politiediensten.

6. Hoe lang bewaart het Heilig Hartziekenhuis de beeldopnamen?

Niet alle beeldopnamen worden opgeslagen. Beeldopnamen die wel worden opgeslagen, worden maximaal 30 dagen bewaard. Beeldopnamen die noodzakelijk zijn om de vaststelling van misdrijven tegen personen of goederen of overlast op de campus te bewijzen, kunnen langer worden bewaard.

7. Hoe beschermen wij de beeldopnamen van onze bewakingscamera’s?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beeldopnamen te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Zo zijn de medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis die toegang hebben tot de beeldopnamen gebonden door een discretieplicht met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door de beeldopnamen. Het Heilig Hartziekenhuis maakt verder ook gebruik van een beveiligd systeem waarop de beeldopnamen worden verwerkt, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers met de juiste referenties.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot camerabewaking en hoe kunt u deze uitoefenen?

Recht op toegang tot de beelden: de Camerawet voorziet dat iedere gefilmde persoon een recht heeft tot toegang tot de beelden. Indien u dit recht tot toegang tot de beelden wilt uitoefenen, kan u ons een verzoek sturen via e-mail op dpo@azmol.be of per post op het volgend adres:

Heilig Hartziekenhuis Mol, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Gasthuisstraat 1
2400 Mol

Wij vragen u om in uw verzoek uw contactgegevens (e-mailadres en eventueel correspondentieadres of telefoonnummer) te vermelden, alsook zo precies mogelijk te vermelden waar en op welk tijdstip u gefilmd bent door één of meerdere bewakingscamera’s. Zo kunnen wij, indien mogelijk, de betreffende beeldopnamen bewaren en uw verzoek beantwoorden.

Het is mogelijk dat wij u om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren. Het overmaken van persoonsgegevens aan een verkeerde persoon kan namelijk aanleiding geven tot een gegevenslek in hoofde van het Heilig Hartziekenhuis.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) zal na een controle over de ontvankelijkheid van uw verzoek binnen één maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk antwoord geven over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Indien het verzoek wordt toegekend, zal u toegang krijgen tot de betreffende beeldopnamen waarop u gefilmd bent. Dit kan onder de vorm van een kopie van de beeldopnamen dat aan u zal worden overgemaakt, of door u uit te nodigen om de beeldopnamen te bekijken op de campus.

Indien het Heilig Hartziekenhuis weigert om gevolg te geven aan uw verzoek, zal de DPO deze beslissing uiterlijk binnen één maand na ontvangst aan u meedelen. Bij weigering om gevolg te geven aan uw verzoek, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep in te stellen bij de rechter.

Het Heilig Hartziekenhuis zal in principe geen kosten aanrekenen voor het beantwoorden van uw verzoek. Indien het ziekenhuis vaststelt dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, of dat u meerdere verzoeken indient op korte tijd, kunnen wij beslissen om te weigeren uw verzoek te beantwoorden of om administratieve kosten aan te rekenen voor het beantwoorden van uw verzoek.

Vindt u dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste manier respecteert? U heeft steeds het recht om hierover een klacht in te dienen bij een Europese toezichthoudende autoriteit, onafhankelijk van het gevolg dat het ziekenhuis aan uw verzoek geeft. In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”). U kan de GBA bereiken op het volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

9. Wijzigingen van dit Beleid Camerabewaking

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Beleid Camerabewaking te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste bijgewerkte versie” onderaan het document. De meest recente versie van dit Beleid Camerabewaking is te allen tijde beschikbaar op onze website.

10. Vragen en contact

Het Heilig Hartziekenhuis heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Indien u vragen of bedenkingen zou hebben over dit Beleid Camerabewaking of de verwerking van uw persoonsgegevens door het Heilig Hartziekenhuis, kan u steeds contact met opnemen met de DPO via dpo@azmol.be.