Home - Patiënten - Inzage/afschrift dossier

Inzage/afschrift dossier

Als patiënt heeft u het recht op inzage/afschrift van uw medisch dossier. Lees hieronder hoe u te werk gaat.

Bel ons 014/71 20 00

Patiëntendossier inzien

De patiënt kan vragen dat hij rechtstreeks zijn patiëntendossier kan inzien.  Vanaf de ontvangst van dit verzoek heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd om het dossier aan de patiënt voor te leggen, met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens die betrekking hebben op derden.

De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om hem bij te staan of om zijn patiëntendossier in zijn plaats in te zien.  Het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd.

Indien de beroepsbeoefenaar besloten heeft om de patiënt niet over zijn gezondheidstoestand in de lichten uit vrees dat dit zijn gezondheid ernstig zou kunnen schaden, dan beschikt de patiënt slechts over een onrechtstreeks toegang tot zijn patiëntendossier.  Alleen een beroepsbeoefenaar die door de patiënt aangewezen is, kan het dossier met de persoonlijke notities dan inzien.

Afschrift van het dossier

Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiënt vragen om een afschrift van zijn patiëntendossier te verkrijgen, tegen de prijs van maximum € 0,10 per tekstpagina op papier.  Een maximaal bedrag van € 5 per gekopieerd beeld kan gevraagd worden aan de patiënt.  Indien het afschrift op een digitale drager geleverd wordt, kan maximum een bedrag van € 10 gevraagd worden voor alle gekopieerde pagina’s.  De kosten van een afschrift van een patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan € 25.  Elk afschrift krijgt de vermelding “strikt persoonlijk en vertrouwelijk”.  Het betreft een eenvoudige aanwijzing, een signaal dat de patiënt opvat zoals hij wil.  De beroepsbeoefenaar levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen.

Aanvraag indienen?

Vind hier het invuldocument

Opvragen/inzage medisch dossier overleden familielid

U als familie kan met vele vragen zitten met betrekking tot de behandeling en het overlijden van uw dierbare. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot de wens om het patiëntendossier van de overledene in te kijken.

Deze inzage is echter beperkt door een aantal regels die door de wet bepaald zijn.

De echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen (bv. vermoeden van een medische fout, opsporen van familiale antecedenten) kunnen een beroepsbeoefenaar aanwijzen (bv. de huisarts van het gezin) die het patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities inziet.

De beroepsbeoefenaar mag het dossier inkijken en notities nemen. Hij mag hierbij geen kopieën nemen of foto’s trekken.

De inzage is dus onrechtstreeks, dit om de persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt te beschermen. Daarnaast wordt de inzage beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de redenen die de naasten inroepen.

Om een inzage door een beroepsbeoefenaar aan te vragen, dient u zelf contact te leggen met een beroepsbeoefenaar en het onderstaande formulier in te vullen en te bezorgen op de ombudsdienst. Wij nemen dan contact op met de door u aangestelde beroepsbeoefenaar om een afspraak voor inzage te regelen. De kosten die de aangestelde beroepsbeoefenaar aanrekent, zijn voor de aanvrager zelf.

Aanvraag indienen?

Vind hier het invuldocument

DE TOEGANG VAN ZORGVERLENERS EN ZIEKENHUISMEDEWERKERS TOT MIJN PATIËNTENDOSSIER BEHEREN